מדיניות הפרטיות

עודכן לאחרונה ביום 25.5.20

 

 1. מבוא
  ברוכים הבאים!
 • אנו מכבדים את פרטיותכם, ורואים חשיבות רבה במסמך זה, שמטרתו לפרט את האופן בו אס.פי דאטה (להלן: "החברה") אוספת מידע על ו/או אודות הגולשים באתר וכן כיצד ולאיזה מטרות החברה אוספת מידע כאמור. המסמך כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מתייחס לשני המינים כאחד.
 • בעת הגלישה באתר, אתה עשוי להידרש למסור לנו מידע אישי, ואנו אוספים מידע אודותיך ו/או אודות אופן השימוש שלך באתר. חלק מהמידע שנמסר ונאסף הינו מידע אישי, וחלקו אנונימי. מדיניות פרטיות זו חלה הן על מידע אישי והן על מידע אנונימי.
 • בטרם השימוש באתר ובכלל זה מסירת מידע, אנא וודא שקראת את תנאי מדיניות הפרטיות בעיון וכי אתה מבין אותם. השימוש שלך באתר ייחשב להסכמה מפורשת ומדעת מצדך לכל התנאים, ההתניות וההודעות הנכללים במדיניות הפרטיות. במידה ואינך מסכים לתנאי מדיניות הפרטיות, כולם או מקצתם, אל תמסור מידע באמצעות האתר.
 1. הגדרות
 • "אתר" – משמעו אתר האינטרנט של "אס.פי דאטה" המנוהל ומתופעל על ידינו בכתובת qlik.co.il או כל כתובת אחרת כפי שתהא מעת לעת.
 • "החוק" – חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981.
 • "מידע" – משמעו מידע אישי ומידע אנונימי, ביחד או לחוד.
 • "מידע אישי" – משמעו כל נתון או מידע שתמסור לחברה באופן יזום באמצעות האתר, אשר מזהה או מאפשר לזהות אותך באופן אישי (כדוגמת שמך, כתובת דוא"ל שלך, מספר ת.ז. שלך, אמצעי התשלום שלך וכו'), וכן כל מידע המהווה "מידע" ו/או "מידע רגיש" כהגדרתם בחוק.
 • "מידע אנונימי" – משמעו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה או מאפשר לזהות את המשתמש באופן אישי, אשר מקושר למכשיר הקצה בו המשתמש עושה שימוש באתר (כגון אופן השימוש באתר, סוג הדפדפן של המשתמש, התאריך והשעה בו נכנס המשתמש לאתר וכו').
 • "אתה" או "משתמש"; "החברה"; "שימוש באתר" – כהגדרת מונחים אלה בתנאי השימוש, הזמינים לצפייה בכתובת https://www.qlik.co.il/%d7%9e%d7%93%d7%99%d7%a0%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%a4%d7%a8%d7%98%d7%99%d7%95%d7%aa/
 1. הסכמה
  בהתאם לחוק, הנך מאשר כי ידוע לך ואתה נותן הסכמתך מדעת לכל האמור להלן:
 • המידע האישי שנמסר על ידך לחברה באתר נמסר בהסכמתך ומרצונך החופשי וכי אתה מודע שלא קיימת חובה חוקית למסירת המידע האישי. ואולם, אתה מבין ומסכים כי מבלי למסור את פרטיך הנ"ל, כולם או חלקם, יתכן כי לא תוכל להשלים את פנייתך לחברה באמצעות האתר, וכי החברה לא תוכל לספק לך מענה בקשר לנשוא פנייתך אלינו.
 • המידע האישי שתמסור לחברה ישמר במאגר/י המידע של החברה, והחברה תעשה בו שימוש לצרכים המפורטים במדיניות פרטיות זו, והכל בין בעצמה ו/או באמצעות צדדי ג' מטעמה (ובכלל זה תהא רשאית להעביר אותו לצדדי ג' הפועלים מטעמה, מצויים מחוץ לישראל) לצרכים ולמטרות המפורטים בסעיף ‏5 להלן.
 • אם וככל שאתה מוסר מידע אישי של או עבור צד ג' כלשהוא, קיבלת את מלוא ההסכמות הנדרשות עפ"י כל דין מצד אותו צד ג', והשימוש שייעשה במידע אישי כאמור ע"י החברה בהתאם למדיניות פרטיות זו לא יפגע בפרטיותו של אותו צד ג' ו/או בזכויות אחרות כלשהן.
 1. קבלת מידע מהמשתמש;
  • בעצם מסירת מידע משתמש באתר, הינך מצהיר, מתחייב ומסכים לאמור להלן:
   • בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 ("חוק הגנת הפרטיות"), הינך מאשר כי מידע המשתמש שתמסור באתר (אם וככל שתמסור) הינו נכון, מדויק ושייך לך.
   • ידוע לך שלא מוטלת עליך חובה חוקית למסור לחברה את מידע המשתמש ו/או כל מידע או נתון אחר באתר, ומסירת המידע נעשית בהתאם לרצונך החופשי. עם זאת, ידוע לך כי ללא מסירת פרטי קשר החברה לא תוכל ליצור איתך קשר על מנת למסור לך פרטים ו/או לספק לך מענה בקשר לפנייתך אליה.
   • בעצם העלאת מידע משתמש לאתר, אתה מעניק לחברה רישיון שימוש לא בלעדי, בלתי מוגבל, בלתי חוזר ללא תמורה, לא כפוף לתשלום תמלוגים וללא הגבלת זמן במידע המשתמש, והחברה תהא רשאית לעשות בו שימוש בהתאם למטרות שלהלן, ולא תהיה לך כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה (כספית או אחרת) כלפי החברה בשל כך.
  • לצורך קבלת מידע או פרטים נוספים אודות החברה ו/או השירותים המוצעים על ידה ללקוחותיה, מעבר למידע המצוי באתר, משתמש יכול לפנות אל החברה באמצעות לחיצה על "צור קשר" באתר. המשתמש עשוי להידרש למסור מספר פרטים מזהים אודותיו (כדוגמת שם, החברה בה הוא עובד, כתובת דוא"ל, טלפון וכיוצ"ב, להלן, ביחד: "פרטי קשר").
  • החברה אינה אחראית בכל אופן שהוא לשיבוש מידע המשתמש (כולו או חלקו) שנמסר באתר ו/או אי קבלת הפניה, אי היענות לפניה, לכל עיכוב במענה לפניה ו/או אי קבלת מידע מספיק באתר.
 1. מטרות השימוש במידע אישי

בהתאם לחוק, ידוע לך ואתה נותן הסכמתך מדעת לכך שהחברה מקבלת ואוספת המידע האישי אודותיך למטרות ולשימושים הבאים (כפי שעשויים להתעדכן מעת לעת): (א) ידוע לך והינך נותן הסכמתך מדעת לכך שמידע המשתמש ישמר במאגר/י מידע של החברה, וכי בפנייתך אלינו בשם או עבור חברה/ארגון/גוף בו הינך עובד/מועסק ("לקוח"), אתה נותן הסכמתך מדעת לכך שהחברה מקבלת ואוספת מידע אישי אודותייך למטרות ולשימושים הבאים  (כפי שעשויים להתעדכן מעת לעת): (א) יצירת הקשר איתך בהתאם לנושא פנייתך, מתן ואספקת שירותי החברה (אם וככל שירכשו ע"י הלקוח העסקי); (ב) עיבוד וניתוח הצרכים של הלקוח העסקי לצורך התאמת וטיוב שירותי החברה ללקוח העסקי בהתאם לצרכיו; (ג) לצורך משלוח פניות בדיוור ישיר למשתמש; (ד) לצורך פניה אל המשתמש למטרות שיווק ומכירה, ובכלל זה באמצעות משלוח חומרים פרסומיים ו/או שיווקיים וכל מידע אחר הקשור, במישרין או בעקיפין, לחברה ו/או לשירותיה, באמצעי מדיה או תקשורת שונים.

 1. דברי פרסומת

ככל שסימנת באתר (תחת לשונית "צור קשר") כי הינך מסכים לקבל עדכונים ו/או חומרים פרסומיים או שיווקיים של החברה, הרי שהינך מסכים בזאת כי החברה תשלח אליך מעת לעת חומר פרסומי ו/או שיווקי אודות החברה ו/או השירותים ו/או המוצרים המוצעים על ידה ללקוחותיה באמצעי מדיה שונים, כאשר הסכמה זו מהווה הסכמה לקבלת דברי פרסומת לפי חוק התקשרות (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982 (להלן: "חוק הספאם"). אתה רשאי לחזור בך מהסכמתך לקבלת דברי פרסומת בכל עת באמצעות משלוח בקשה לכתובת marketing@qlik.co.il  או לכתובת שתכלל בכל דוא"ל שבו תקבל פניה מהחברה.

 1. העברת מידע לצדדי ג'
 • חלק מהשירותים המוצעים באתר מבוצעים בפועל ע"י צדדי ג', המשמשים כקבלני משנה של החברה הפועלים מטעם החברה. לפיכך, ידוע לך ואתה מסכים כי לחיצה על שירותים מסוימים באתר עשויה להוציא אותך מהאתר ותעבור ישירות לאתר של ספק השירותים הרלבנטי. כך למשל, לחיצה על "מרכז התמיכה" תוביל אותך לאתר אינטרנט המופעל על ידי QlikTech International Ltd. לחלופין, פעולה זו תגרום להעברת מידע מסוים לספקי השירותים הרלבנטיים, הכל בהתאם למטרות השימוש במידע המפורטות במדיניות זו. בכלל זה:
 • החברה תהא רשאית להעביר מידע אישי לצד ג' המספקים לה שירותים שונים, לרבות חברות דיגיטל הפועלות לצורך שיווק האתר וקידומו, ספקי מחשוב ענן (שעשויים להימצא מחוץ לגבולות ישראל) לצרכי אחסון ו/או גיבוי הנתונים ככל שהחברה תבחר לקבל שירותים מסוג זה.
 • החברה תהא רשאית לאפשר גישה למערכות מידע הכוללות מידע אישי לספקי תוכנה למיניהם לצרכי תחזוקה ותיקון תקלות במערכות המידע בהן שמור המידע.
 • החברה תהא רשאית להעביר מידע אישי לרשויות מוסמכות ו/או עפ"י צו בית משפט ו/או ככל שהדבר נדרש לצורך הגנה על זכויות החברה ונכסיה ו/או ככל שמסירת מידע כאמור מחויבת עפ"י כל דין.
 • מבלי לגרוע מכל האמור, החברה תהא רשאית להעביר מידע אנונימי לצדדי ג' כמפורט בסעיף ‏8.4 להלן, ללא מגבלה. מאחר ומדובר במידע שאינו מזהה אותך באופן אישי, אתה פוטר את החברה מכל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלפי החברה בשל כך.
 • ידוע לך שמידע עשוי להיות מועבר לצדדים שלישיים שנמצאים מחוץ לישראל, לרבות למדינות המעניקות הגנה פחותה יותר לפרטיות מאשר ההגנה המוענקת על פי דיני מדינת ישראל. בעצם השימוש באתר ובשירותים המוצעים בו אתה נותן הסכמתך מדעת לכך.
 • החברה מתחייבת כי העברת מידע לצדדים שלישיים תהיה מוגבלת אך ורק למטרות המנויות במדיניות זו ורק בהיקף ובמידה הנדרשים לפי שיקול דעתה של החברה. החברה תנקוט מאמצים נאותים על מנת להבטיח שמקבלי המידע יהיו כפופים לחובת סודיות ואבטחת מידע ביחס למידע, לפי כל דין.
 1. איסוף מידע אנונימי
 • כאשר אתה עושה שימוש באתר, החברה אוספת מידע הנשלח אליה על ידי המחשב, טלפון נייד או מכשיר אחר בו אתה משתמש לצורך השימוש באתר, שהינו מידע אנונימי, היינו – שאינו מזהה אותך באופן אישי ואינו ניתן לשיוך אליך.
 • המידע האנונימי הנשלח אלינו עשוי לכלול, בין היתר: נתונים על הדפים בהם משתמשים ביקרו, סוג מכשיר, פרטי מחשב וחיבור, פרטי רשת למכשירים ניידים, נתונים סטטיסטיים על צפיות בדפים, תעבורה אל האתר וממנו, כתובת URL ממנה הגולש הגיע לאתר וכו'.
 • החברה מנתחת ועושה שימוש בעצמה או באמצעות מי מטעמה במידע אנונימי למטרות המפורטות להלן (כפי וככל שישתנו מעת לעת): (א) הערכת האופן שבו המשתמשים משתמשים באתר לצורך ניהול, שיפור וקידום האתר; (ב) תיקון תקלות; (ג) שיפור חווית השימוש באתר; (ד) ניתוח ופילוח דפוסי גלישה באתר; (ה) התאמת מודעות פרסומת בהתאם להרגלי גלישה; (ו) כל מטרה חוקית אחרת כפי שנמצא לנכון.
 • החברה תהיה רשאית להעביר מידע אנונימי לצדדי ג' הפועלים מטעמה לצורך מימוש המטרות דלעיל, ולכל מטרה חוקית אחרת כפי שתמצא לנכון. מאחר ומדובר במידע שאינו מזהה את המשתמש באופן אישי, המשתמש מוותר בזאת על כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה כלפי החברה בקשר עם האמור.
 1. כלים טכנולוגיים לאיסוף מידע
 • החברה עושה שימוש בכלים טכנולוגיים מקובלים לצורך איסוף מידע אישי ומידע אנונימי, כדוגמת cookies (עוגיות) .
 • Cookie הוא קובץ מידע קטן שאנחנו מעבירים למחשב או למכשיר הסלולרי שלך למטרות שמירת תיעוד אודות אופן השימוש שלך בשירות באמצעות האתר. בעת כניסתך לאתר, אנחנו עשויים למקם קבצים אלה במחשב או במכשיר שלך. אנו משתמשים בטכנולוגיה זו כדי לזהות אותך כמשתמש באתר מבלי שתידרש להזין שם וסיסמא בכניסות חוזרות לאיזורים הטעונים הזדהות וכן לצורך קמפיינים ברחבי הרשת שיאפשרו מעקב ושליחת מסרים באינטרנט .
 • אתה חופשי לסרב לקבל את קובצי ה-Cookie שלנו אם הדפדפן או הרחבת הדפדפן שלך מאפשרים זאת. עם זאת, סירוב לקבל קבצים אלה עלול להפריע לשימושך בשירות באמצעות האתר.
 1. אבטחת מידע
 • החברה משתמשת בטכנולוגיות אבטחת מידע מקובלות באתר, ותעשה מאמץ סביר על מנת להבטיח כי האתר יהיה חופשי ונקי מוירוסים, תולעים או סוסים טרויאניים. החברה תפעיל ותיישם נהלים מקובלים בשוק לאבטחת המידע האישי שלך האגור באתר מפני גישה, שימוש או גילוי בלתי מורשים. עם זאת, ידוע לכך למרות האמור לעיל אין בכך כדי להעניק ביטחון מוחלט ביחס למידע שתמסור באתר (בין אם נשמר בפועל במערכות המידע של החברה ובין אם נשמר ומאוחסן אצל ספק/י ענן).
 • לפיכך, באחריותך לנקוט אמצעי הגנה בסיסיים על מחשבך או מכשיר הקצה ממנו אתה עושה שימוש באתר (לרבות התקנת תוכנת אנטי וירוס, נעילת מחשב, החלפת סיסמאות וכו'), על מנת להגן על מידע אישי שלך.
 1. שמירת מידע, זכות העיון, תיקון ומחיקת מידע
 • ככלל, מידע אישי שלך או אודותיך ישמר במאגר/י המידע של החברה לפרק הזמן הדרוש לחברה לצורך מענה לפניית המשתמש, לפי העניין, וכל עוד יש לחברה צורך לגיטימי או חובה חוקית או אחרת לשמור אותו עפ"י כל דין. מידע אנונימי יישמר במערכות המידע של החברה ללא הגבלת זמן (כל עוד הדבר אינו אסור עפ"י כל דין).
 • הנך זכאי לעיין במידע האישי המוחזק אודותיך במאגר/י המידע של החברה, ככל שנשמר, לבקש לתקן את המידע או מחיקתו, באמצעות משלוח פניה לחברה בדוא"ל marketing@qlik.co.il , אנחנו נפעל למילוי בקשתך בהתאם למידע המוטל עלינו עפ"י החוק. ואולם, מידע אישי הדרוש לחברה לצורך המשך ניהול עסקיה ו/או הדרוש לצורך מטרה לגיטימית כדוגמת התגוננות מפני תביעות (והכל, ככל שדרוש) ימשיך להישמר ע"י החברה למשך הזמן הדרוש לה עפ"י חוק.
 1. צור קשר. הנך מוזמן ליצור עמנו קשר בכל שאלה, בקשה או בעיה הקשורה במדיניות הפרטיות באמצעות פניה אלינו בכתובת marketing@qlik.co.il ואנו נעשה כל מאמץ לחזור אליך בקשר לפנייתך בהקדם האפשרי.

  בואו לפגוש את הנתונים שלכם מקרוב

  מלאו פרטים כאן ונחזור אליכם בהקדם

  חייגו אלינו חייגו אלינו צור קשר צור קשר צור קשר לאתר תמיכה