תנאי שימוש

עודכן לאחרונה ביום 25/5/20

 1. מבוא והגדרות
  • ברוכים הבאים לאתר אינטרנט זה המתנהל בכתובת qlik.co.il או כל כתובת אחרת כפי שתהיה מעת לעת (להלן: "האתר" או "אתר האינטרנט") המופעל ומנוהל ע"י אס.פי. דאטה בע"מ (להלן: "אס.פי דאטה" או "החברה").
  • בטרם הגלישה באתר ו/או מסירת מידע מכל סוג שהוא, אנא וודא שקראת את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות המופיעה באתר (להלן, ביחד: "התנאים" או "תנאי השימוש"), שכן תנאים אלה מהווים את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך ובין החברה. גלישה באתר ו/או מסירת פרטים, ייחשב להסכמה מפורשת ומדעת מצדך לכל התנאים, ההתניות וההודעות הנכללים בתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות. במידה ואינך מסכים לתנאי מדיניות הפרטיות ו/או תנאי השימוש, כולם או מקצתם, אל תשתמש באתר ו/או בשירותי החברה.
  • במסגרת תנאי השימוש, יהיו למונחים הבאים ההגדרות שבצידם:
   • "אתה" או "הינך" או "משתמש" – משמעו כל גולש באתר באמצעות מחשב ו/או אמצעי אחר, לרבות תקשורת סלולארית.
   • "תוכן" – לרבות חומרים, מידע מכל סוג שהוא המצוי באתר, נתונים, טקסט, תוכנה, מוסיקה, קול, תמונות, וידאו, גרפיקה וכל חומר אחר הנכלל באתר, כתבות, מאמרים, פרסומים, לרבות בקשר עם שירותי החברה המוצגים באתר ו/או משרות שונות, והכל, בין אם הינו בבעלות החברה ובין אם בבעלות צד ג' המקנה לחברה זכות שימוש בו.
   • "מידע משתמש" – כל מידע שתמסור לחברה באתר, לרבות מידע אישי ו/או מידע אנונימי.
   • "מידע אישי", "מידע אנונימי" – כהגדרתם במדיניות הפרטיות של החברה, הניתנת לצפייה בכתובת  https://www.qlik.co.il/מדיניות-פרטיות/  
   • "מוצרי החברה" – פלטפורמות אנליטיקה ובינה עסקית(Business Intelligence) מבית היוצר של חברת Qliktech International.
  • תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, אך הם חלים על שני המינים בצורה שווה.
 2. השימוש באתר ומגבלות השימוש
  • האתר הינו פלטפורמה אינטרנטית אשר מיועדת לספק מידע אינפורמטיבי אודות החברה ומוצריה, אשר מיועדים ללקוחות עסקיים ופרטיים.
  • החברה מתירה לך לצפות בתכנים שבאתר, ולהשתמש בהם לשימוש אישי ובלתי מסחרי בלבד, ובתנאי שתפעל בהתאם לתנאים אלה, ובכל מקרה למטרות חוקיות בלבד.
  • אינך רשאי לשנות את התכנים בצורה כלשהי, להעתיקם, לשכפלם, להפיצם, למכור, להרשות שימוש, להציגם בפומבי, לבצעם, לפרסמם, ליצור נגזרות מהם, ליצור מוצר או תוצר או חומר כלשהו תוך שימוש בתכנים או להשתמש בתכנים בדרך אחרת לכל מטרה שאינה לשימוש אישי ופרטי (בכפוף לתנאי השימוש להלן), לרבות מטרה ציבורית או מסחרית כלשהי.
  • השימוש בתכנים המצויים באתר, בכל אתר אינטרנט אחר או ברשת מחשבים לכל מטרה שהיא הינו אסור. החומרים באתר מוגנים או עשויים להיות מוגנים בזכויות יוצרים, וכל שימוש בלתי מורשה בתכנים עלול להוות עבירה על חוקי זכויות יוצרים, חוקי סימני מסחר וחוקים אחרים. אם תפר אחד מן התנאים האלה תפוג אוטומטית ההרשאה הניתנת לך להשתמש באתר, תחול עליך חובה להשמיד מיד כל חומר שהורד או הודפס מהאתר והחברה תהא רשאית לפעול נגדך בכל האמצעים החוקיים העומדים לרשותה.
  • בעצם השימוש באתר או בכל חלק ממנו (לרבות במסגרת פנייתך לחברה באמצעות האתר), הינך מצהיר ומתחייב כי: (א) לא תבצע כל פעולה באתר או בחלק ממנו באופן שיגרום ו/או עשוי לגרום לחברה ו/או מי מטעמה ו/או מי מהמשתמשים באתר נזק מכל סוג שהוא; (ב) לא תעשה שימוש באתר או בכל חלק ממנו למטרה שאינה חוקית ו/או לצורך ביצוע פעולה האסורה עפ"י דין. מבלי לגרוע מהאמור, הינך מתחייב לא לשלב באתר כל תוכן פרסומי או מסחרי, לא לפרסם כל חומר בלתי חוקי, מסית, מאיים, שיקרי, מטעה, גזעני, לא לפרסם כל חומר שיש בו משום לשון הרע או פגיעה בפרטיותו של אדם או בשמו הטוב, לא לפרסם דברי השמצה, דברי גנאי או פורנוגרפיה; (ג) לא תבצע כל פעולה המטילה עומס גדול באופן סביר או בלתי פרופורציונאלי על האתר ו/או על התשתית הקשורה אליו; (ד) לא תפרסם באתר כל תוכן הפוגע או מפר זכויות קניין רוחני של אחר, ובכלל זה זכויות יוצרים, זכויות מוסריות או סימני מסחר, או כל חומר אחר אשר עלול להוות או לעודד עבירה על חוק כלשהוא בדרך כלשהיא; (ה) לא תפרסם כל תוכן שקרי, מטעה או מסולף, לא תציג עצמך ו/או תתחזה לאחר באתר, ולא תבצע אל החברה כל פניה שתכליתה הטרדה; (ו) לא תפרסם כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או ישום הכוללים וירוסים, תוכנות עוינות, סוסים טרויאנים, תולעים וכו'; (ז) אין לחדור לקבצי המידע של החברה ו/או לחומר ו/או לקבצי מחשב שלא כדין ו/או להעביר תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים וירוסים, סוס טרויאני, תולעים, וכיוצ"ב תוכנות עוינות ו/או יישומים מזיקים ו/או לעשות כל פעולה בניגוד לחוק המחשבים, התשנ"ה – 1995.
  • החברה שומרת לעצמה את הזכות לחסום כל משתמש שיפעל בניגוד לאמור לעיל, והחברה תהא רשאית, מבלי לגרוע מיתר הזכויות העומדות לרשותה עפ"י דין, למנוע מהמשתמש את יכולת הגלישה ו/או השימוש באתר (כולו או חלקו).

 העדר אחריות

 • התכנים והמידע באתר מוצגים כפי שהם (as is) ללא כל התחייבות, מצג או אחריות מכל סוג שהוא בדבר התאמתם לצרכי המשתמש, למטרה מסוימת, לעדכניות התכנים ו/או להיעדר הפרה של זכויות יוצרים, החברה אינה אחראית לדיוק, מהימנות, שלמות התכנים, היעדר שגיאות בהם, השפעתם על המחשבים שמשמשים את המשתמשים, והשימוש בהם לרבות כל הסתמכות עליהם הינה על אחריותו הבלעדית של המשתמש. החברה לא תישא באחריות כלשהי לכל תוצאה של שימוש באתר ובתכנים ע"י המשתמש, והשימוש בתכנים לרבות תוצאות השימוש בהם הינה באחריותו הבלעדית של המשתמש. התמונות באתר מוצגות להמחשה בלבד ואינן מחייבות.
 • האתר, התכנים והמוצרים המופיעים בו הינם כלליים באופיים, מופנים לקהל הרחב ואינם מיועדים ו/או מכוונים ו/או מופנים באופן ספציפי למשתמש או לקוח עסקי כלשהוא. אין להסתמך על התכנים ו/או על כל ייעוץ, המלצה או חוות דעת שהתקבלו באמצעות האתר (אם וככל שהתקבלו) לצורך קבלת החלטות כלשהן, לרבות בנושאים מקצועיים, מסחריים,  משפטיים, אישיים, כספיים ואחרים. אין לראות באתר משום ייעוץ מקצועי בכל נושא שהוא. המשתמש אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהוא עושה ו/או יעשה בתכנים המוצגים באתר.
 • החברה אינה מתחייבת כי האתר או איזה מחלקיו יפעל בצורה רציפה, תקינה וכי הגישה אליו תהיה זמינה ו/או ללא תקלות ו/או לא תופרע.
 1. הגבלת אחריות

על אף האמור בכל דין או הסכם, בשום מקרה לא תחול על החברה ו/או חברות קשורות שלה ו/או על בעלי מניותיה ו/או עובדיה ו/או כל מי מטעמה או על צד ג' אחר כלשהו הנזכר באתר אחריות בגין נזקים כלשהם (לרבות, אך לא רק, ישירים, עקיפים או תוצאתיים, לרבות נזקים הנובעים מאובדן רווחים, מאובדן נתונים או מהפרעה למהלך העסקים, פגיעה במוניטין וכיוצ"ב) בקשר ו/או כתוצאה מכניסה ו/או שימוש באתר, מאי יכולת להשתמש באתר או מתוצאות השימוש באתר (לרבות באיזה מהתכנים בו), ו/או שימוש או אי יכולת שימוש בכל אתר אחר המקושר לאתר, או בתכנים הכלולים באתר ובכל אחד מאתרים המקושרים לאתר (לרבות הסתמכות על תכנים כאמור), ו/או כתוצאה מחשיפה לפגעי מחשב (לרבות וירוסים) ו/או עקב פגיעה בזכיות קניין רוחני מכל סוג שהוא (בין רשומות ובין לאו), והכל, גם אם החברה כבר קיבלה מידע אודות האפשרות להתרחשות נזקים אלה, תהא אשר תהא עילת התביעה או סיבת הנזק, בין חוזית, בין נזיקית ובין אחרת. הסעד היחיד המוקנה לך בכל מקרה ועל אף האמור בכל דין או הסכם, הינו הפסקת השימוש באתר.

 1. זכויות קניין רוחני
  • ביחסים בינך לבין החברה, החברה היא הבעלים היחידי של האתר על כל תכניו. התכנים מוגנים ו/או עשויים להיות מוגנים בזכויות יוצרים, סימני מסחר, פטנטים או זכויות קניין רוחני אחרות. על כן, תהא רשאי להשתמש בתכנים אך ורק על פי הרשאה מפורשת של החברה.
  • אתה מתחייב שלא להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, להרשות שימוש, להציג בפומבי, לבצע, לפרסם, לשנות, ליצור נגזרות מהם, או ליצור מוצר או תוצר או חומר כלשהו תוך שימוש בתכנים, אלא באישור מפורש של החברה, כמפורט בתנאי שימוש אלה. אתה מסכים שלא להעתיק או לשכפל בצורה אחרת את החומרים מכל סיבה שהיא, ולא להרשות לצד שלישי שימוש כאמור.
  • עיצוב ותצוגת האתר מוגנים בזכויות יוצרים וסימני מסחר של החברה, וחל איסור להעתיק (בכללם או בחלקם), לשכפל, להפיץ, למכור, להרשות שימוש, להציג בפומבי, לבצע, לפרסם, או לנצל למטרה מסחרית כלשהי את האתר וכל חלק ממנו (לרבות איזה מתכניו, שירותיו, לוגו, גרפיקה, צליל ותמונות מהאתר), ללא אישור החברה מראש ובכתב ובכפוף לתנאי האישור. אינך רשאי ליצור מסגרות (Frame) לאתר או קישור (לרבות קישור עמוק) לאתר ללא אישור החברה מראש ובכתב, ובכפוף לתנאי האישור.
  • חל איסור על שימוש ב- Meta Tags או כל טקסט חבוי אחר תוך שימוש בשמה של החברה או בסימני המסחר שלה, ללא אישור החברה מראש ובכתב, ובכפוף לתנאי האישור. כל שימוש בלתי מורשה יגרור הפסקת זכותך להשתמש באתר.
  • למעט כפי שהותר במפורש בתנאים, החברה אינה מעניקה לך זכות כלשהי בקניין הרוחני של החברה או של צדדים שלישיים שהחומרים שייכים או קשורים אליהם.
 1. קישורים לאתרי אינטרנט של צד שלישי

לשם הנוחות, האתר עשוי לכלול או להציע קישורים או הפניות לאתרי אינטרנט של צד ג', כגון אתר האינטרנט המופעל על ידי QlikTech International לצורך מתן תמיכה במוצרי החברה ("מכרז התמיכה"). במקרה שתשתמש בקישורים/הפניות אלה, תצא מהאתר. החברה אינה מתחייבת כי הפניות ו/או קישורים כאמור יובילו לאתרים פעילים, לא בדקה את כל אתרי צד ג' אלה, אין לה שליטה עליהם ואין היא אחראית לאתרים אלה או לתוכנם. לפיכך, החברה אינה יוצרת או מוסרת מצג כלשהו לגביהם או לגבי כל מידע, תוכנה, מוצרים, שירותים או חומרים הנמצאים בהם, או לגבי כל תוצאה העשויה לנבוע מן השימוש בהם. ההחלטה לגשת לאתר צד ג' כלשהו המקושר לאתר היא באחריותך בלבד. כאשר אתה עובר לקישורים עליך לעיין בתנאי השימוש וביתר התנאים וההנחיות באתר המקושר (לרבות מדיניות הפרטיות) ולנהוג על פי הכתוב בהם.

 1. סימני מסחר

שמות של חברות ומוצרים הנזכרים בתנאים ו/או באתר, אם וככל שנזכרים, הנם סימני מסחר ו/או סמלים מסחריים של בעליהם השונים. אין בשימוש באתר כדי להקנות לך זכויות בסימני המסחר של החברה או של צדדים שלישיים המפורסמים באתר.

 1. הגבלת גישה

החברה שומרת על זכותה לסרב להעניק גישה לאתר או לחלקים ממנו לכל משתמש, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל התראה מוקדמת.

  1. כללי
   • האתר מיועד לשימוש עבור בגיר (מעל גיל 18) בתחום הריבונות של מדינת ישראל, ואינו מיועד לקטינים.
   • החברה שומרת לעצמה את הזכות בכל עת לסגור את האתר ו/או להפסיק את פעילותו ו/או לעדכן ו/או לשנות את מבנהו, מראהו, התכנים המוצגים בו התנאים (לרבות מדיניות הפרטיות) בכל עת על-ידי עדכון תנאים אלה. עליך לבקר באתר מפעם לפעם על מנת לבדוק את תנאי השימוש המעודכנים, שכן הם המחייבים ממועד העדכון ואילך. הודעות ו/או תנאים משפטיים ייעודיים המצויים בדפים מסוימים של האתר עשויים לגבור על התניות מסוימות הכלולות בתנאי שימוש אלה. 
   • אם ייקבע כי חלק כלשהו של התנאים אינו תקף או שאינו ניתן לאכיפה על פי דין, לרבות אך ללא הגבלה, סעיפי הגבלת האחריות הנזכרים לעיל, אזי הסעיפים שנשלל תוקפם או שאינם ניתנים לאכיפה ייחשבו כאילו הוחלפו בסעיפים תקפים וניתנים לאכיפה שתוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את כוונת הסעיפים המקוריים, ואילו יתר סעיפי התנאים יישארו בתוקפם. ויתר צד, מפורשות או מכללא, על זכות הניתנת לו על פי התנאים במקרה מסוים לא ילמדו ממנו גזירה שווה לכל מקרה אחר ולא יראו בכך ויתור על זכויותיו.
   • אתה תשפה את החברה, עובדיה, מנהליה ו/או מי מטעמם, מיד עם דרישתה הראשונה, בגין כל נזק, הפסד, אובדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו למי מהם, ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט, עקב הפרת תנאים אלה (לרבות מדיניות הפרטיות).
   • החברה אינה יוצרת מצג שלפיו התכנים באתר מתאימים או זמינים לשימוש מחוץ לגבולות ישראל. השימוש באתר אסור ממדינות שאינן מקנות תוקף לתנאים הכלולים במסמך זה, לרבות אך לא רק מדינות שבהן התכנים המצויים באתר הינם בלתי חוקיים. אינך רשאי להשתמש בתכנים או בכל העתק או עיבוד שלהם, לייצאם או לייצאם מחדש באופן שיהווה עבירה על כל חוק או תקנה רלוונטיים. היה ותחליט לגשת לאתר מחוץ לגבולות ישראל, אתה עושה זאת ביוזמתך שלך ובאחריותך, ותישא באחריות למלא אחר החוקים המקומיים החלים.
   • על תנאים אלה ועל האתר עצמו יחולו חוקי מדינת ישראל והם יפורשו על פיהם. מקום השיפוט הבלעדי בכל הקשור בתנאים אלה ו/או באתר הינו בבתי המשפט המוסכמים בתל-אביב-יפו.

  בואו לפגוש את הנתונים שלכם מקרוב

  מלאו פרטים כאן ונחזור אליכם בהקדם

  חייגו אלינו חייגו אלינו צור קשר צור קשר צור קשר לאתר תמיכה